KANTOR/KIRKEMUSIKER I GRIM MENIGHET, 100%


Grim er en spennende og levende bydel med et stort kulturelt mangfold. Menigheten har et aktivt gudstjenesteliv og annen virksomhet rettet mot alle aldersgrupper og med et særlig fokus på barn og familier.

Grim menighet ligger nær Kristiansand sentrum og har ca. 5.000 medlemmer.  Staben i Grim består av prest, kantor, diakon, kateket, barne- og familiearbeider, kirketjener og daglig leder.

Visjon for menigheten: 

Grim menighet – et godt sted å være. 

Vi vil gjøre Grim menighet til et godt sted å være, gjennom: 

·         Et mangfoldig, inkluderende fellesskap med rom for ulike kulturelle uttrykk, livshistorier og bakgrunner. 

·         Å bringe mennesker til tro på Kristus, og Kristus til mennesker. 

·         Å være en forandrende kraft i vårt lokalsamfunn. .

Arbeidsoppgaver:

 • Tjenestegjøre ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger og annet menighetsarbeid, herunder institusjonsbesøk.
 • Delta i begravelsesturnusen sammen med andre kantorer/kirkemusikere, ca 20%.
 • Etablere og lede barne- og/eller familiekor.
 • Aktivt samarbeid med menighetens voksenkor. 
 • Rekruttere og samarbeide med frivillige utøvere innen ulike sjangre.
 • Videreføre en gudstjenesteform som bygger på fleksibilitet, involvering og lokal forankring
 • Bidra til å videreutvikle et gudstjenesteliv med musikalsk bredde i samarbeid med øvrig stab og frivillige.
 • Noe arbeid i andre kirker i forbindelse med vigsler.
 • Utvikle konsertlivet i menigheten.

Kvalifikasjoner/personlige egenskaper:

 • Godkjent kirkemusikalsk utdanning i tråd med tjenesteordning for kantorer.
 • Engasjement for gudstjenesten, menighetsarbeid og trosopplæring.
 • Interesse for musikalsk mangfold og tverrfaglig samarbeid.
 • Kompetanse på korledelse.
 • Ha menighetsbyggende perspektiv på arbeidet.
 • Gode pedagogiske evner.
 • Gode samarbeidsevner tillegges stor vekt
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Lønn og godtgjørelse i henhold til tariffavtale kirkelig sektor og pensjonsordning i KKP. For stillingen gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Tjenlige instrumenter i et kirkerom med fantastisk akustikk, gode kolleger og en spennende og aktiv menighet.
 • Gode pensjonsordninger.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på en offentlig søkerliste jr. offentlighetsloven § 25. Fritak fra offentliggjøring må begrunnes i søknaden og gjøres bare unntaksvis

Det vil være aktuelt med prøvespill i forbindelse med intervju.

Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke. Politiattest legges frem ved tilsetting.

Søknadsfrist: 20.april 2022

Stillingen er ledig fra: 1. august 2022.

For nærmere informasjon kontaktes daglig leder: Cecilie Ueland, tlf 39 19 68 40 eller personalsjef Jannicke Greipsland, tlf 38 19 69 97. Fullstendig utlysningstekst: se www.kristiansand.kirken.no.

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema 
Utfylt søknadsskjema sendes med kopi av attester og vitnemål til: Post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no.

Tilbake

Del