Når noen dør


Det er mange praktiske gjøremål som må tas hånd om etter et dødsfall. Som nærmeste pårørende kan du bestemme om du vil ta deg av dette selv eller bruke et begravelsesbyrå til hele eller deler av arbeidet.

Ansvarlig for gravferden

Gravferdsloven regulerer hvem som er juridisk ansvarlig for gravferden og stiller en del krav og betingelser knyttet til gravferd. For mer informasjon om lover og regler knyttet til gravferden anbefaler vi deg å ta kontakt enten direkte med oss på kirkegårdskontoret  eller med et begravelsesbyrå.

Dersom det ikke foreligger noen spesiell erklæring fra avdøde, har avdødes etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Etterlatte kan gi avkall på retten til å sørge for gravferden, og retten går da videre til den neste i rekken av etterlatte. Samboer kan sidestilles med ektefelle.

Frister for gravlegging og kremasjon
Avdøde skal være gravlagt eller kremert innen 10 virkedager fra dødsdato. Askeurnen  må settes ned innen 6 måneder etter dødsfallet.

Type seremonier
I de fleste tilfeller skjer planlegging av seremoneien sammen med prest eller annen leder for seremonien, begravelsesbyrå og pårørende. De fleste tros- og livssynssamfunnene har egne kirkebygg og menighetslokaler som ofte benyttes til begravelser og bisettelser. Seremonien trenger ikke forgå i gravkapell eller i kirken, men kan finne sted i et nøytralt lokale. I noen tilfelles skjer gravferden uten seremoni.

I Kristiansand benyttes både Kristiansand og Oddernes kapell til livssynsnøytrale seremonier.

Kistebegravelse

En tradisjonell seremoni i forbindelse med kistebegravelse blir gjennomført i en kirke, et kapell, et livsynsnøytralt seremonirom eller som en direkte seremoni ved graven. Gravfølget følger normalt kisten til graven og seremonien avsluttes etter senking av kisten.

Bisettelse

En bisettelse er en seremoni på lik linje med med en begravelse. Seremonien blir gjennomført i en kirke, et kapell eller et livssynsnøyrtralt seremonirom. Seremonien avsluttes ved at kisten kjøres videre til krematoriet.

Urnehøytidelighet

En urnehøytidelighet er en seremoni som kan utføres etter at kremasjon er foretatt. Det gjennomføres en seremoni på lik linje med en begravelse. Seremonien avsluttes ved at gravfølget følger urnen ut til urnegravstedet hvor urnen settes ned i graven.

Urnenedsettelse

Tidspunkt for urnenedsettelse avtales med kirkegårskontoret. Pårørende mottar brev med tidspunkt for nedsettelsen og møter opp ved gravstedet til det avtalte tidspunktet. En ansatt bringer urnen med seg til gravstedet som på forhånd er gjort klart til nedsettelsen. Ved ønske om deltagelse av en prest ved urnenedsettelsen, må dette avtales på forhånd. Urnenedsettelse kan også skje uten pårørende tilstede.

Gravminne

Det er vanlig å sette opp gravminne eller gravstøtte en tid etter gravferden. Materialer og utseende på gravminnet må følge vedtekter for gravplasser i Kristiansand.

På det anonyme gravfeltet er det et felles minnesmerke.

Askespredning

Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tilllatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det.

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det gis derfor ikke mulighet for å få navn og data på gravminne på gravplass dersom man har valgt askespredning.

Feste av grav

Festerett til grav kan kun innehas av en person. Som regel er det nærmeste pårørende som er fester.

Fester har rett til å bestemme hvem som kan gravlegges i graven og hvilken tekst og minnestein som skal settes opp. Fester har også plikt til å holde graven i hevd. Det innebærer at visne blomster og kranser fjernes, plantefelt vedlikeholdes og at gravminnet er sikret mot velting.

Graven har ingen festeavgift (leieavgift) de første 20 årene.

Etter det kan det betales festeavgift for 10 år. Se prisliste.

Se gravferdslov og forskrifter (lovdata.no)

Tilbake
Del