Når noen dør


Det er mange praktiske gjøremål som må tas hånd om etter et dødsfall. Som nærmeste pårørende kan du bestemme om du vil ta deg av dette selv eller bruke et begravelsesbyrå til hele eller deler av arbeidet.

 

Gravferdsloven regulerer hvem som er juridisk ansvarlig for gravferden. Gravferdsloven stiller også en del krav og betingelser om når gravlegging må finne sted og andre praktiske ting. For mer informasjon om lover og regler knyttet til gravferden anbefaler vi deg å ta kontakt enten direkte med oss på kirkens servicetorg eller med et begravelsesbyrå.

Gravferd eller kremasjon?
Hvis ikke den avdøde selv har tatt en bestemmelse om gravferd eller kremasjon, må de pårørende ta stilling til det. Seremoni forut for kremering blir ofte kalt bisettelse. Det er mulig å foreta kremasjon uten seremoni. Det kan da foretas urneseremoni med påfølgende nedsetting av urnen på gravplassen.

Tidspunkt og sted
Gravlegging og kremasjon skal skje innen 10 virkedager etter dødsfallet. Askeurnen må settes ned innen 6 måneder etter dødsfallet. Pårørende må selv henvende seg til gravplassmyndighetene for å avtale tidspunkt for nedsetting av urne. Etter søknad kan denne fristen forlenges dersom det foreligger tungtveiende grunner.

Seremoni
I de fleste tilfeller skjer planleggingen av seremonien sammen med prest eller annen leder for seremonien, begravelsesbyrå og pårørende. De fleste tros- og livssynsamfunnene har egne kirkebygg og menighetslokaler som ofte benyttes til begravelser og bisettelser. Seremonien trenger ikke foregå i gravkapell eller i kirken, men kan finne sted i et nøytralt lokale. I noen tilfeller skjer gravferden helt uten seremoni. Dette kan være et ønske fra den som er død, fra de etterlatte eller en konsekvens av at den døde hadde et lite eller intet sosialt nettverk. Ved slike gravferder sørger begravelsesbyrået for at kisten med den døde begraves eller kremeres uten øvrige medvirkende.

I Kristiansand benyttes både Kristiansand kapell og Oddernes kapell til livssynsnøytrale seremonier.

Gravferdslov og forskrifter, Lovdata

Tilbake