Kristiansand kirkelige fellesnemd


 

8. juni 2017 behandlet Stortinget Prop. 96 S (2016-2017) og gjorde vedtak om sammenslåing av Kristiansand, Songdalen og Søgne kommuner med virkning fra 1.1.2020. Dette innebærer at også de kirkelige fellesrådene i de respektive kommunene slås sammen fra samme tidspunkt, jfr kirkelovens § 5. Fellesrådene i Søgne, Songdalen og Kristiansand hadde felles møte 19. september 2017 der sammensetning og mandat til en kirkelig fellesnemnd ble fastsatt.

 

Mandat for Kristiansand kirkelige fellesnemnd

Prosjektbeskrivelse

Komplett liste over fellesnemnda med vararepresentanter